https://help.superhosting.bg/php-arrays-functions.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

PHP за начинаещи

Вградени функции за работа с масиви в PHP

PHP поддържа множество вградени функции, чрез които масивите могат да бъдат обработвани. Например функцията foreach() обхожда целия масив и присвоява на променлива списъка с елементите на масива, а функцията count() преброява елементите на масива. Синтаксисът на функцията foreach() е: foreach(име на масив as име на променлива) {изпълним код с променливата} В кръглите скоби се записва… »

Предварително дефинирани масиви в PHP

Съществуват предварително дефинирани в PHP функции, както и възможност програмистът да създава собствени функции. По същия начин съществуват и предварително дефинирани променливи, които могат да се използват в скриптовете без да е необходимо преди това да бъдат декларирани. Например такива предварително дефинирани променливи са променливите на средата. Някои от предварително дефинираните променливи са от типа… »

Многомерни масиви в PHP

Масив, който представлява прост списък, с по няколко елемента, може да се нарече едномерен. Например масивът $hrana (от статията Какво е масив (array) в PHP?) фактически е списък, на който зададохме да съдържа няколко храни – домати, ябълки, хляб и пилешко. Такива масиви се наричат едномерни. По-често обаче се налага да се работи със списъци,… »

Какво е масив (array) в PHP?

В статията за типовете на променливите вече беше споменато за един особен тип променливи – array (масив). Масивите са променливи, които, за разлика от другите променливи, могат да съдържат повече от една стойност. Декларирането им става с функцията array(), като в кръглите скоби се записват стойностите на масива разделени със запетаи. Всяка стойност на масива… »

Оператори за инкрементиране и декрементиране в PHP

PHP поддържа предварително и последващо-инкрементиращи и декрементиращи оператори. Операторите за инкрементиране (нарастване) увеличават стойността на дадена променлива с една единица и декрементиране (намаляване) намаляването на стойността на дадена променлива с една единица. Операторът за инкрементиране се записва чрез два плюса: ++ Операторът за декрементиране се записва чрез два минуса: – Съществуват два вида оператори за… »

Оператори за сравнение и логически оператори в PHP

Другият тип оператори в PHP са операторите за сравнение. Както подсказва наименованието им, те се използват да сравняват стойностите на дадени променливи – дали тези стойности са равни, дали едната е по-голяма от другата и пр. и резултатът, който връщат, може да приема само две стойности – вярно (истина) или невярно (неистина). Можете да си… »

Оператори в PHP (аритметични, за присвояване)

PHP операторите представляват конструкции на езика, чрез които се извършват различни операции с променливите като аритметични операции (събиране, изваждане, умножение, деление), присвояване на стойности на променливи, сравняване на променливи и пр. Например оператора за присвояване на стойност, който е равенство (=) и оператора за събиране, който е плюс (+). В PHP съществуват няколко вида оператори.… »

Параметри (аргументи) на функция в PHP

Аргументи на функция В кръглите скоби, които задължително се поставят след всяка PHP функция, може да има един или повече параметъра (наричат се още аргументи на функция). Аргументите на функциите представляват променливи, които съдържат някаква стойност. Стойностите им могат да бъдат както цифрени, така и буквени. Когато са повече от една, тези променливи се отделят… »

Какво е функция в PHP? (видове и дефиниране)

Функциите са много важен вид конструкции на езика. Може да се каже, че променливите и функциите са най-важните елементи в PHP. Функцията представлява самостоятелно, автономно „парче“ код, което трябва да изпълни опредена задача. Бихме могли да я наречем „скрипт в скрипта“ или „подскрипт“. Видове функции Функцията, подобно на променливата, трябва да има някакво название. В… »

Предварително дефинирани променливи в PHP (променливи на средата)

В PHP съществуват и предварително дефинирани (вградени в езика) променливи, които могат да се използват в скриптовете без да е необходимо преди това да бъдат декларирани. Сред предварително дефинираните променливи има няколко, които са наречени „променливи на средата“ или „променливи на обкръжението“ (environment variables). Чрез тези променливи може да се извлече всевъзможна информация за посетителя… »

Типове стойности на променливите в PHP

PHP поддържа няколко различни типа променливи. Типът на дадена променлива се определя от вида на нейната стойност, която може да бъде: integer – цяло число (например 50) floating-point – число с плаваща запетая (например 3.14) boolean – логическа (булева) стойност – вярно (истина) и невярно (неистина) string – поредица от символи (низ) integer Типът на… »

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg