https://help.superhosting.bg/php-increment-decrement-operators.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

PHP оператори

Оператори за инкрементиране и декрементиране в PHP

PHP поддържа предварително и последващо-инкрементиращи и декрементиращи оператори. Операторите за инкрементиране (нарастване) увеличават стойността на дадена променлива с една единица и декрементиране (намаляване) намаляването на стойността на дадена променлива с една единица. Операторът за инкрементиране се записва чрез два плюса: ++ Операторът за декрементиране се записва чрез два минуса: – Съществуват два вида оператори за… »

Оператори за сравнение и логически оператори в PHP

Другият тип оператори в PHP са операторите за сравнение. Както подсказва наименованието им, те се използват да сравняват стойностите на дадени променливи – дали тези стойности са равни, дали едната е по-голяма от другата и пр. и резултатът, който връщат, може да приема само две стойности – вярно (истина) или невярно (неистина). Можете да си… »

Оператори в PHP (аритметични, за присвояване)

PHP операторите представляват конструкции на езика, чрез които се извършват различни операции с променливите като аритметични операции (събиране, изваждане, умножение, деление), присвояване на стойности на променливи, сравняване на променливи и пр. Например оператора за присвояване на стойност, който е равенство (=) и оператора за събиране, който е плюс (+). В PHP съществуват няколко вида оператори.… »

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg