Символи и знаци в HTML

Понякога е нужно в една HTML страница да се добавят специални символи, които обаче не съществуват като бутони на клавиатурата, например математически символи, търговски, технически и други.

За такива случаи може да се използват специалните кодове за символи, които се поддържат в HTML. Чрез тези кодове може да се изпишат буквите от почти всяка азбука в света (включително и кирилицата), както и всевъзможни символи.

Новите версии на браузърите без проблем показват всичко, въведено от клавиатурата. Затова няма нужда да изписвате например символа @ чрез неговия код, а просто трябва да използвате съответния бутон от клавиатурата. За някои символи обаче няма бутони – например за символите за регистрирана търговска марка, за авторски права и други. Тези символи се въвеждат в HTML документа чрез техните кодове.

Кодовете на символите винаги започват с амперсанд (&) и завършват с точка и запетая (;). Всички символи имат цифрови кодове, а някои – и буквени.

Цифровите кодове винаги започват с амперсанд и диез (&#) и завършват с точка и запетая (;). Например кодът на популярния символ за авторско право © е ©. Същият символ може да се изпише и чрез амперсанд, следван от думата copy и точка и запетая – ©.

Чрез ползването на кодовете за символи може да се представи и знакът за ударение в българския език. Например кодът à ще се изобрази като . За да поставите ударение на някоя буква, след нея изписвате кода ̀.

Резервираните за HTML символи като < и > също трябва да се поставят като кодове в HTML кода, когато искате те да се визуализират, а не да се интерпретират от уеб браузъра.

В таблиците по-долу са представени някои символи и техните специални кодове.

Търговски

символ цифров код буквен код описание
© &#169; &copy; авторски права
® &#174; &reg; регистрирана търговска марка
&#153; &trade; търговска марка

Валути

символ цифров код буквен код описание
&#128; &euro;  евро
$ &#36;  долар
¢ &#162; &cent;  цент
£ &#163; &pound;  паунд
¤ &#164; &curren;  общ знак за валута

Други

символ цифров код буквен код описание
& &#38; &amp; амперсанд
< &#60; &lt; лява ъглова скоба и „по-малко“
> &#62; &gt; дясна ъглова скоба и „по-голямо“
&#8594; &rarr; стрелка надясно
&#34; &quot; двойна кавичка
&#39; &apos; двойна кавичка
@ &#64; „маймунско а“
&#8734; &infin; безкрайност
&#150; &ndash; късо тире
&#151; &mdash; дълго тире
&#160; &nbsp; интервал
Обновена: 25.05.2018

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още