Символи и знаци в HTML

Понякога е нужно в една HTML страница да се добавят специални символи, които обаче не съществуват като бутони на клавиатурата, например математически символи, търговски, технически и други.

За такива случаи може да се използват специалните кодове за символи, които се поддържат в HTML. Чрез тези кодове може да се изпишат буквите от почти всяка азбука в света (включително и кирилицата), както и всевъзможни символи.

Новите версии на браузърите без проблем показват всичко, въведено от клавиатурата. Затова няма нужда да изписвате например символа @ чрез неговия код, а просто трябва да използвате съответния бутон от клавиатурата. За някои символи обаче няма бутони – например за символите за регистрирана търговска марка, за авторски права и други. Тези символи се въвеждат в HTML документа чрез техните кодове.

Кодовете на символите винаги започват с амперсанд (&) и завършват с точка и запетая (;). Всички символи имат цифрови кодове, а някои – и буквени.

Цифровите кодове винаги започват с амперсанд и диез (&#) и завършват с точка и запетая (;). Например кодът на популярния символ за авторско право © е ©. Същият символ може да се изпише и чрез амперсанд, следван от думата copy и точка и запетая – ©.

Чрез ползването на кодовете за символи може да се представи и знакът за ударение в българския език. Например кодът à ще се изобрази като . За да поставите ударение на някоя буква, след нея изписвате кода ̀.

Резервираните за HTML символи като < и > също трябва да се поставят като кодове в HTML кода, когато искате те да се визуализират, а не да се интерпретират от уеб браузъра.

В таблиците по-долу са представени някои символи и техните специални кодове.

Търговски

символцифров кодбуквен кодописание
©&#169;&copy;авторски права
®&#174;&reg;регистрирана търговска марка
&#153;&trade;търговска марка

Валути

символцифров кодбуквен кодописание
&#128;&euro; евро
$&#36;  долар
¢&#162;&cent; цент
£&#163;&pound; паунд
¤&#164;&curren; общ знак за валута

Други

символцифров кодбуквен кодописание
&&#38;&amp;амперсанд
<&#60;&lt;лява ъглова скоба и „по-малко“
>&#62;&gt;дясна ъглова скоба и „по-голямо“
&#8594;&rarr;стрелка надясно
&#34;&quot;двойна кавичка
&#39;&apos;двойна кавичка
@&#64; „маймунско а“
&#8734;&infin;безкрайност
&#150;&ndash;късо тире
&#151;&mdash;дълго тире
 &#160;&nbsp;интервал
Обновена: 18.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още