1. Начало
  2. Имейл
  3. Бизнес имейл (cMailPro)
  4. Синхронизиране на календари с Thunderbird TbSync

Синхронизиране на календари с Thunderbird TbSync

В статията ще ви покажем как с помощта на разширението за Thunderbird TbSync може да синхронизираме отдалечени пощенски акаунти и техните контакти, задачи и календари към услугата cMailPro с Thunderbird.

Инсталиране на Thunderbird TbSync

За да инсталираме TbSync, трябва да имаме достъп до раздела Tools в лентата за управление Menu Bar. Ако не виждаме тази лента трябва да кликнем с десен бутон на мишката до раздела с пощенските акаунти и в менюто да поставим отметка пред Menu Bar:

Активиране на Menu Bar в Thunderbird

Кликаме Tools и в менюто избираме Add-ons:

Раздел Tools и линк към разширения Add-ons

В раздела Add-ons Manager въвеждаме tbsync в полето за търсене и натискаме клавиш Enter:

Поле за търсене в Add-ons Manager

В страницата с резултати кликаме зеления бутон Add to Thunderbird срещу информацията за TbSync:

Бутон за инсталиране Add to Thunderbird

Потвърждаваме добавянето на TbSync като кликнем бутона Add:

Потвърждение за добавяне на TbSync

И затваряме интерфейса на инсталатора като кликаме бутона ОК:

Завършване на инсталирането

Панел за управление на TbSync се появява в страницата Add-ons Manager:

Панел за управление на TbSync в Add-ons Manager

За да конфигурираме TbSync избираме Tools » Add-on Preferences » TbSync:

Достъп до панела за конфигуриране на TbSync

В интерфейса на разширението кликаме бутона Account actions в долния ляв ъгъл:

Бутон Account actions

При посочване с мишката на линк Add new account се отваря допълнително меню, в което може да избираме между протоколите CalDAV & CardDAV и Exchange ActiveSync:

Избиране на протокол CalDAV & CardDAV или Exchange ActiveSync

Инсталиране на Provider CalDAV & CardDAV for TbSync

При избиране на CalDAV & CardDAV се зарежда панел TbSync account manager, в който откриваме информация, че приложението Provider CalDAV & CardDAV for TbSync не е инсталирано, както и допълнителна инструкция и линк за инсталиране:

Инструкция за инсталиране на Provider CalDAV & CardDAV for TbSync

Кликаме линка, посочен на изображението, и в панела на приложението следваме познатия от инсталацията на TbSync алгоритъм. Първо кликаме бутона Add to Thunderbird:

Бутон за инсталиране Add to Thunderbird

Добавяме приложението като кликнем бутона Add:

Добавяне на приложението

Завършваме инсталацията като кликнем бутона ОК:

Завършване на инсталацията

Панел за управление на Provider CalDAV & CardDAV for TbSync се създава на страницата Add-ons Manager:

Панел за управление на Provider CalDAV & CardDAV for TbSync

Инсталиране на Provider Exchange ActiveSync for TbSync

По абсолютно същия начин добавяме Provider Exchange ActiveSync for TbSync:

Инструкция за инсталиране на Provider Exchange ActiveSync for TbSync

Кликаме линка за инсталиране в панела TbSync account manager:

Инструкция за инсталиране на Provider Exchange ActiveSync for TbSync

Кликаме бутона Add to Thunderbird:

Бутон Add to Thunderbird

Кликаме бутона Add за да добавим Provider Exchange ActiveSync for TbSync:

Добавяне на приложението

Завършваме инсталирането с кликане на бутона ОК:

Завършване на инсталацията

Панел за управление и на Provider Exchange ActiveSync for TbSync се създава в Add-ons Manager. След три успешни инсталации трябва да имаме създадени следните панели:

Панели за управление на трите инсталирани приложения

В календара DemoPronto в cMailPro акаунт създаваме тестово събитие Demo Pronto Event:

Създаване на събитие Demo Pronto Event в cMailPro календар

cMailPro изпраща покана на всеки участник и при приемане на поканата (Accept) събитието се записва в локалния Thinderbird календар DemoCalendar:

Меню за достъп до календари в Thinderbird

При представянето на разширението Thinderbird Lightning установихме, че не можем да редактираме и синхронизираме събитие от календара в Thinderbird и промяната да бъде отразена в Pronto календара.

Именно с тази задача разширението TbSync се справя прекрасно.

Синхронизация с cMailPro календар през CalDAV протокол

Конфигурираме TbSync като създаваме акаунт в съответния протокол и въвеждаме данните за връзка с отдалечения акаунт, чиито данни желаем да синхронизираме.

Отваряме Tools » Add-on Preferences » TbSync, в панела TbSync account manager кликаме Account actions, посочваме с мишката Add new account и избираме протокол CalDAV & CardDAV (повтаряме стъпките, които извършихме при инсталиране на Provider CalDAV & CardDAV for TbSync по-рано).

В следващия панел избираме настройката за автоматично конфигуриране Automatic Configuration и продължаваме с Next:

Настройка Automatic Configuration

Даваме име на акаунта, въвеждаме данните за достъп до пощенския акаунт в cMailPro, в полето Server URL въвеждаме хост името на нашия cMailPro сървър и кликаме бутона Next:

въвеждаме данните за достъп до пощенския акаунт

Важно: Ако не сте сигурни на кой cMailPro сървър е активиран вашият cMailPro акаунт, проверете активационния имейл на услугата или се свържете с колегите от техническа поддръжка за съдействие.

TbSync ни потвърждава успешното автоматично свързване със cMailPro сървъра и завършваме добавянето на акаунта като кликаме бутона Finish:

Завършване добавянето на акаунта

Зарежда се познатия панел TbSync account manager и поставяме отметка пред опцията Enable and synchronize this account:

Маркиране на опцията Enable and synchronize this account

В секция Available resources избираме кои ресурси от cMailPro акаунта да синхронизираме (Calendar е календара по подразбиране, припомняме, че тестовото събитие е записано в календара DemoPronto) като поставяме отметка в полето и кликаме бутона Synchronize now:

Избиране на ресурси за синхронизиране

Получаваме потвърждение за успешна синхронизацията (Status OK):

Потвърждение за успешна синхронизация

В раздела Calendar новият акаунт е добавен заедно със синхронизираното събитие Demo Pronto Event от Pronto акаунта:

Новият календар е добавен в менюто с календари

Време е да тестваме дали можем да редактираме събитието в Thunderbird и дали информацията ще се синхронизира с календара в Pronto.

В полето Description добавяме текста, маркиран със зелен цвят, и кликаме бутона Send And Close:

Редактиране и запазване на събитие в Thunderbird

Отваряме календара DemoPronto, в който създадохме оригиналното събитие Demo Pronto Event, и в полето Description откриваме редакцията, която направихме в Thunderbird:

Редактираната промяна се запазва в Demo Pronto Event

Разширението Thunderbird TbSync направи възможна синхронизацията на календари между cMailPro акаунт и Thunderbird.

За да изтрием акаунт в TbSync влизаме в панела TbSync account manager, кликаме Account actions и в менюто кликаме Delete account … :

Изтриване на акаунт в TbSync

Потвърждаваме изтриването като кликнем бутона OK:

Потвърждаване на изтриването

Синхронизация с cMailPro календар през Exchange ActiveSync протокол

Сега ще покажем как се синхронизират данни с TbSync през Exchange ActiveSync протокол. За целта изтрихме акаунта CalDAV от предишния пример и ще създадем нов акаунт ActiveSync.

Редактираме тестовото събитие в календара на cMailPro акаунта, който достъпваме и управляваме през Pronto уебмейл:

Създаване на събитие в Pronto уебмейл

Повтаряме началните стъпки по достъпване на панела TbSync account manager (отваряме Tools » Add-on Preferences » TbSync). Кликаме Account actions, посочваме с мишката Add new account и в менюто избираме протокол Exchange ActiveSync.

В новия панел избираме опцията Custom configuration и попълваме име на TbSync акаунта, данните за достъп до cMailPro акаунта и хост името на cMailPro сървъра:

Въвеждане на данни за конфигуриране Custom configuration

Връзката с cMailPro сървъра е успешна, акаунта е създаден и за да конфигурираме синхронизацията маркираме полето Enable and synchronize this account:

Маркиране на поле Enable and synchronize this account

Избираме ресурс, който желаем да синхронизираме, в примера ние желаем синхронизация само на календара DemoPronto, поставяме отметка само в полето на този календар и кликаме бутона Synchronize now:

Избор на ресурс за синхронизиране

Синхронизацията е успешна (Status OK):

Потвърждение за успешна синхронизация

Новият акаунт ActiveSync се добавя в списъка с календари в Thunderbird и тестовото събитие се визуализира коректно в календара:

Добавяне на акаунта ActiveSync в списъка с календари

В панела TbSync account manager в секция Status виждаме ново съобщение, което ни информира, че акаунта трябва да бъде синхронизиран тъй като поне един елемент от съдържанието не е синхронизиран:

Информация за ново синхронизиране

Кликаме бутона Synchronize now и получаваме потвърждение за успешна синхронизация (Status ОК).

Отваряме събитието в cMailPro акаунта и откриваме, че всички промени, направени в Thunderbird, са пренесени в оригиналния календар DemoPronto.

При кликане на бутона Account actions в панела TbSync account manager имаме достъп до меню със следните опции:

Меню с опции Account actions
  • Synchronize all enabled accounts – синхронизиране на всички активни акаунти;
  • Open event log – отваряне на лог файл на събитията;
  • Delete account … – изтриване на текущия акаунт;
  • Disable account … – деактивиране на текущия акаунт;
  • Synchronize account … – синхронизиране на текущия акаунт.

Синхронизация с GMail календар

TbSync предоставя възможност за синхронизиране на данни от различни доставчици като Gmail, Yahoo, iCloud … с акаунт в Thunderbird.

В следващия пример ще създадем и синхронизираме акаунт в TbSync с календар в Gmail.

За целта първо създаваме събитие в Gmail календар.

Събитието е достъпно в Gmail календара на акаунта.

Отваряме Tools » Add-on Preferences » TbSync, в панела TbSync account manager кликаме Account actions, посочваме с мишката Add new account и в менюто избираме протокол CalDAV & CardDAV.

В панела Select a server profile от списъка с доставчици избираме Google и продължаваме с Next:

Избор на доставчик Google

В полето Account name даваме име на TbSync акаунта. От бележката под полето разбираме, че Google използва модерен метод за удостоверяване и затова не е необходимо TbSync да знае данните за достъп до акаунта.

След кликане на бутона Next се логваме в Google акаунта и даваме достъп на приложението Provider for CalDAV & CardDAV до контактите и календара:

Въвеждане име на TbSync акаунта

Следваме стъпките за аутентикация като въвеждаме потребителско име и продължаваме с Напред:

Въвеждане на потребителско име в Google акаунт

Въвеждаме паролата на потребителя и кликаме бутона Sign in:

Въвеждане на парола и аутентикиране

Даваме достъп на Provider for CalDAV & CardDAV до данните (контакти и календар) в акаунта като кликаме бутона Allow:

Разрешаване на достъп на Provider for CalDAV & CardDAV в Google акаунта

TbSync се свързва успешно със сървърите на Google и автоматично попълва коректните URL адреси. Завършваме създаването на акаунта като кликаме бутона Finish:

Завършване създаването на акунта

Акаунт GMail Event e успешно създаден, но е неактивен, затова поставяме отметка в полето Enable and synchronize this account:

Маркиране на полето Enable and synchronize this account

Избираме ресурси за синхронизиране и кликаме бутона Synchronize now:

Избор на ресурси за синхронизиране

Синхронизирането е успешно (Status OK) и може да затворим TbSync account manager:

Потвърждение за успешно синхронизиране

Новият акаунт е активен и събитието Office meeting от календара в Google коректно се визуализира в календара:

Добавяне на новия акаунт в списъка с календари в Thunderbird

Отваряме събитието в Thunderbird и правим две промени в съдържанието, които са отбелязани на изображението.

Автоматично промените се отразяват в календара в Google акаунта.

Разширението за Thunderbird TbSync ни предоставя много ценна възможност да създаваме множество акаунти към различни доставчици на календари и в един централизиран интерфейс да имаме достъп до всички календари и да правим промени когато това се налага.

Обновена: 04.01.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още