CYBER WEEK
Домейни на СуперЦени!
Избери сега!

Какво е променлива в PHP?

Какво е променлива? Имена и синтаксис на променливи

Променливите са едни от най-важните програмни конструкции както в PHP така и в останалите езици. Те представляват нещо като „контейнери“ или „сандъци“, в които се съхраняват различни стойности – цифри и букви.

За да бъде създадена една променлива, на нея първо трябва да й се измисли някакво название, например някаква дума или съкращение и т.н. След това на променливата може да бъде зададена (присвоена) някаква стойност.

На променливите може да задавате имена (названия) каквито вие си изберете, т.е. вие ще решавате какво да бъде името на дадена променлива. При избора на име обаче трябва да имате предвид, че в PHP има известно количество запазени думи, които не могат да бъдат използвани като имена на променливи (а също и като имена на функции). Списък със запазените думи на езика може да видите на следния адрес: https://www.php.net/manual/en/reserved.php

Променливите се отличават от останалите конструкции на езика по това, че винаги започват със символа на долара: $. Следователно обичайният вид на променливите е: $promenliva

Имената на променливите може да съдържат големи и малки латински букви, арабски цифри и долна черта, като може да започват само с буква или долна черта (след символа на долара, който винаги е най-отпред). Т.е. името на променливата може да съдържа цифри, но не може да започва с цифра. Например $ime123, $ime_123 и $_123ime са валидни имена на променливи, докато $123ime е невалидно название.

Има значение дали изписвате имената на променливите с големи или малки букви. Една и съща дума, написана само с малки букви, с начална главна буква или само с главни букви, се възприема като 3 различни имена на променливи, например $ime, $Ime и $IME са 3 различни променливи.

Задаване (присвояване) на стойност на променлива

След като сте измислили название на променливата е време да й зададете някаква стойност. На променливите могат да се задават както цифрови, така и буквени стойности (например някакъв текст). След задаването на някаква стойност може да си представяте променливата като склад или кутия, където зададената стойност се пази до момента, когато стане необходимо да бъде използвана.

Както подсказва названието им – променливи – „складираното“ в дадена променлива съдържание може да се променя по време на изпълнение на скрипта. С променливите може да се извършват различни операции – например те могат да бъдат сравнявани помежду си, за да се установи дали стойностите им са еднакви или различни, като на основа на резултата от извършеното сравнение в скрипта се задава да бъде изпълнено определено действие; променливите могат също да бъдат комбинирани, като в един израз се наредят няколко променливи или с тях да се извършват различни аритметични действия (сбор, умножение и т.н.). Резултатът от извършеното действие може да бъде присвояван като стойност на друга променлива.

Стойностите на променливите, независимо дали са цифрови или текстови, се присвояват чрез оператора за присвояване на стойност, който е „равенство“ (=). Има различни видове оператори в PHP.

В някои случаи стойността, която се присвоява на променливата, трябва да е затворена в кавички, а цялата инструкция винаги трябва да завършва с точка и запетая. Задаването на стойност на една променлива изглежда така:

$promenliva = „стойност“;

По отношение на кавичките, в които се затварят стойностите на променливите, има някои особености, които ще бъдат изяснени по-нататък.

При разчитането на подобен код не трябва да се казва „$promenliva е равно на ‘стойност'“. Правилният израз ще бъде „На променливата $promenliva е присвоена стойността „стойност“. Например ако имаме кода $a = 30; това не означава, че а е равно на 30. При разчитането на този код трябва да кажем „На променливата a е присвоена стойността 30“. Може да си представяте променливата $a като сандък, върху който е изписана буквата а и в който са изсипани за съхранение 30 единици стойност.

Вече знаете, че командата echo извежда на екран израза, който следва след нея (затворен в кавички и завършващ с точка и запетая). Чрез echo може да се покаже на екран и стойността на дадена променлива, ако преди това променливата е декларирана (създадена) чрез задаване на нейната стойност, а след това името на променливата е поставено в израза, който echo извежда на екрана.

Например може да се напише следния код:

<html>
<head>
<title>Пример за употреба на променливи</title>
</head>
<body>

<?php
// Присвояване стойност на променлива
$moeto_ime = "Иван";
// Извеждане на стойността на променливата на екран
echo "Аз се казвам <b>$moeto_ime</b>.";
?>

</body>
</html>

Резултатът от горния код в браузъра ще бъде:

Аз се казвам Иван.

В случая създадохме променливата $moeto_ime, на която присвоихме стойност „Иван“.

Понякога се налага на няколко променливи да бъде присвоена една и съща стойност. Това може да стане с един единствен израз по следния начин:

<?php
$promenliva1 = $promenliva2 = $promenliva3 = "стойност";
?>

По този начин и на трите променливи е зададена еднаква стойност.

Прости операции с променливи

Комбинация от променливи може да бъде зададена като стойност на трета променлива, например така:

<?php
$malko_ime = "Иван";
$familia = "Иванов";
$cialo_ime = "$malko_ime $familia";
echo "Казвам се $cialo_ime";
?>

Горният код ще изведе на екрана изречението Казвам се Иван Иванов.

Същия резултат ще получите и от следния код:

<?php
$malko_ime = "Иван";
$familia = "Иванов";
echo "Казвам се $malko_ime $familia";
?>

Досега задавахме буквени стойности на променливите. Нека да зададем цифрови стойности на две променливи и след това да извършим с тях някаква аритметична операция. Например:

<?php
$parva_cifra = 2;
$vtora_cifra = 3;
$sbor = $parva_cifra + $vtora_cifra;
echo "$sbor";
?>

В случая зададохме стойностите 2 и 3 съответно на променливите $parva_cifra и $vtora_cifra, след което извършихме сбор на стойностите чрез оператора за събиране, който е „плюс“ (+), като присвоихме новата стойност на променливата $sbor. Накрая изведохме на екран резултата, който е 5.

Забележете, че в инструкцията $sbor = $parva_cifra + $vtora_cifra; не са използвани кавички. Слагането на кавички определя възприемането на израза именно като израз знак по знак (като поредица от символи – низ), а не като аритметичното действие, което искаме да извършим. Ако бяхме поставили кавички ($sbor = „$parva_cifra + $vtora_cifra“;) резултатът щеше да е не сбора от 2 и 3, който е 5, а самия израз „2 + 3“.

Можем да извършваме сбор не само на стойностите на две променливи, но също на стойността на дадена променлива с дадена цифра, например така:

<?php
$parva_cifra = 2;
$sbor = $parva_cifra + 3;
echo "$sbor";
?>

Резултатът от горния код отново ще бъде 5.

Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още