1. Начало
  2. Уеб сайт
  3. Уеб приложения
  4. Django
  5. Инсталиране на Django (версия 1.8 и предишни)

Инсталиране на Django (версия 1.8 и предишни)

Бележка: Актуална информация за инсталацията на нови версии на Django и активирането на виртуална среда за него, можете да видите в статията: Инсталиране на Django в хостинг акаунта.

Предварителни настройки за инсталиране на Django

За инсталацията на Django и необходимите библиотеки на Python, ще е необходим SSH достъп до хостинг акаунта. За хостинг плановете СуперПро и СуперХостинг е включена услугата SSH (Secure shell) достъп до хостинг акаунта.

В случай, че за хостинг акаунта не е инсталиран, трябва да се инсталира модула virtualenv.

С този модул може да се създаде изолирана виртуална среда на Python в хостинг акаунта. В тази среда можете да ползвате различна версия на Django и различни модули на Python. Можете да създадете няколко виртуални среди, всяка с различен проект, които да ползват различна версия на Django, без да си влияят по някакъв начин.

Свалете модула virtualenv от следния адрес https://pypi.python.org/pypi/virtualenv/#downloads

След като свалите архива трябва да го разархивирате. От разархивираното съдържание качете в хостинг акаунта, в основната директория /home/cpaneluser, следните файлове:

virtualenv.py
pip-x.x.x-py2.py3-none-any.whl
setuptools-x.x-py2.py3-none-any.whl

cpaneluser – заменете с вашия потребител за cPanel;

Файловете .whl ще намерите в поддиректория /virtualenv_support в разархивираната директория.

В случай че в посочената директория има и други .whl файлове, качете и тях в хостинг акаунта, например:

argparse-x.x.x-py2.py3-none-any.whl
wheel-x.x.x-py2.py3-none-any.whl

Задайте на файла virtualenv.py права 0755.

След като файловете се намират в хостинг акаунта, през конзола стартирате:

python virtualenv.py python

С посочената команда ще се създаде директорията /home/cpaneluser/python и в нея ще се инсталират библиотеките setuptools и pip.

cpaneluser – заменете с вашия потребител за cPanel;

Инсталиране на virtualenv, setuptools, pip.
Инсталиране на virtualenv, setuptools, pip.

Ако файловете .whl не се намират в същата директория с virtualenv.py при стартиране на описаната команда ще се получи подобно съобщение за грешка:

Инсталиране на virtualenv, setuptools, pip
Инсталиране на virtualenv, setuptools, pip.

Ако искате да създадете втора виртуална среда, може да изпълните същата команда, но изберете нова директория, например:

python virtualenv.py testdir

Помощна информация за създаването на виртуална среда: virtualenv: User Guide

За да можете да работите с виртуалната среда е необходимо тя да бъде активирана с:

source python/bin/activate

където python е директорията на виртуалната среда.

Виртуална среда на Python в хостинг акаунта

След като сте в конзолата на виртуалната среда (пред името на cpanel потребителя в скоби ще видите името на виртуалната среда) можете да започнете с инсталирането на модулите, от които имате нужда. Това няма да засегне съществуващият системен Python и библиотеките към него.

Инсталирайте следния модул, който е много важен за коректната работа на приложенията на Django в хостинг акаунта:

pip install flup

Инсталиране на модул на Python - flup

Важно: В случай че получавате съобщения за грешка „ISE 500“ или в конзолата „Can’t import flup.server.fcgi_fork„, опитайте да инсталирате различна версия на flup. Например с командата pip install flup6 ще инсталирате flup версия 6.

Можете да проверите какви модули вече са налични за Python изпълнявайки последователно командите:

python

help („modules“)

След като приключите с инсталацията на модулите, за да се върнете към основната конзола използвайте:

deactivate

В случай, че е необходим допълнителен модул, за който срещате затруднение при инсталацията, може да изпратите запитване за инсталацията му до техническа поддръжка.

Инсталиране на Django

След като сте извършили описаните стъпки за настройка на хостинг акаунта, може да инсталирате Django.

Инсталацията на Django се извършва по същият начин, както и другите модули на Python.

Необходимо е да достъпите хостинг акаунта през SSH и да стартирате конзолата в режим на работа с виртуалната среда, която се създаде по-рано:

source python/bin/activate

След това, за да инсталирате Django изпълнявате:

pip install Django==1.6.5

Инсталиране на Django

Можете да инсталирате различна версия на Django, като промените 1.6.5, например Django==1.5.

Проверка дали Django е инсталиран успешно, можете да извършите със следните команди:

python

import django

django.VERSION

За да излезете от режим на интерактивния интерпретатор на Python изберете от клавиатурата Ctrl+D.

Ако Django е инсталиран успешно ще видите подобно съобщение:

Проверка на версията на Django
Проверка на версията на Django.

Създаване на нов проект на Django:

cd python/bin

django-admin.py startproject myweb

След изпълнение на командата ще се създаде директория python/bin/myweb, в която ще се намират началните файлове за проекта.

Създаване на приложение в новия проект:

python manage.py startapp blog

Посочената команда е необходимо да се изпълни от директорията на проекта python/bin/myweb.

Зареждане на Django проект през уеб

За да се зарежда създадения проект на Django през уеб ще се необходими няколко настройки.

В директория /home/cpaneluser/public_html във файл .htaccess поставете следните редове:

Options -Indexes +FollowSymLinks
<IfModule mod_fcgid.c>
 AddHandler fcgid-script .fcgi
 RewriteEngine On
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^(.*)$ index.fcgi/$1 [QSA,L]
</IfModule>

cpaneluser – е името на вашия потребител за cPanel;

В същата директория създайте файл index.fcgi, задайте му права 0755 и поставете в него:

#!/bin/sh
export LANG=en_US.utf8
export HOME=/home/cpaneluser
exec ${HOME}/python/bin/python ${HOME}/python/bin/myweb/manage.py runfcgi minspare=1 maxspare=1 maxchildren=1

/python/bin/python – задайте директорията на изпълнимия файл на Python;
/python/bin/myweb – променете с пътя до директорията на проекта;

cpaneluser – е името на вашия потребител за cPanel;

След настройките, при достъпване на проекта през уеб, ще се получи подобно съобщение:

Зареждане на Django проекта през уеб
Зареждане на Django проекта през уеб.

Важно: В случай че получавате съобщения за грешка „ISE 500“ или в конзолата „Can’t import flup.server.fcgi_fork„, опитайте да инсталирате различна версия на flup. Например с командата pip install flup6 ще инсталирате flup версия 6.

Обновена: 13.03.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?