Инсталиране на Django в хостинг акаунта

Django е уеб фреймуърк създаден на програмния език Python. С Django може да се създават комплексни динамични уеб приложения, които ползват бази данни.

Инсталацията на Django в хостинг акаунта включва две стъпки:

  1. Създаване на виртуална среда за Python приложения в cPanel.
  2. Инсталиране на Django и създаване на проект.

Първо създайте виртуална среда за Python приложения през cPanel » Setup Python App и след това преминете към инсталацията на Django.

Инсталиране на Django

След като сте създали среда за вашите Python проекти, можете да инсталирате Django през конзолата. За целта ще ви е нужен SSH достъп до хостинг акаунта.

Бележка: Django може да се инсталира и през cPanel » Setup Python App в секция modules в настройките на средата. Инсталацията на Django се извършва по същия начин, както и другите модули на Python.

След като достъпите хостинг акаунта през SSH, стартирайте конзолата в режим на работа с виртуалната среда. Правилната команда за стартирането можете видите в настройките на средата в cPanel » Setup Python App в поле Command for entering to virtual environment.

source /home/goodexmp/virtualenv/appdir/3.5/bin/activate

goodexmp – заменете с името на cpanel потребителя; appdir – директорията на създадената среда; 3.5 – заменете с избраната версия на Python;

команда за стартирането

След като сте в конзолата на виртуалната среда ще видите пред името на cpanel потребителя в скоби – името на виртуалната среда и версията на Python. Инсталирайте Django с командата:

pip install django

ще видите пред името на cpanel потребителя в скоби - името на виртуалната среда и версията на Python

В случай че е нужна друга версия на Django, можете да я инсталирате като я посочите в командата например:

pip install Django==1.6.5

Различните версии на Django поддържат различни версии на Python. Вижте таблица на версиите: What Python version can I use with Django?.

Проверка дали Django е инсталиран успешно, можете да извършите със следните команди, изпълнени последователно:

python

import django

django.VERSION

За да излезете от режим на интерактивния интерпретатор на Python, изпишете deactivate.

При успешна инсталация на Django трябва да се получи съобщение:

Installing collected packages: pytz, django
Successfully installed django-X.X pytz-201X.X

Можете да проверите какви модули вече са налични за Python изпълнявайки последователно командите:

python

help („modules“)

Всички инсталирани пакети към тази среда може да се видят и в cPanel » Setup Python App (Existing applications – modules).

инсталирани пакети към тази среда

Бележка: В случай че е необходим допълнителен модул, за който срещате затруднение при инсталацията, може да изпратите запитване за инсталацията му до техническа поддръжка.

Създаване на Django проект

След като сте влезли в хостинг акаунта през SSH, активирайте виртуалната средата с командата, посочена в Setup Python App.

source /home/goodexmp/virtualenv/appdir/3.5/bin/activate

goodexmp – заменете с името на cpanel потребителя; appdir – директорията на създадената среда; 3.5 – заменете с избраната версия на Python;

Влезте в директорията за проектите:

cd appdir

appdir – директорията на създадената среда;

Създайте нов проект с:

django-admin startproject myweb

След изпълнение на командата ще се създаде директория myweb, в която ще се намира поддиректория със същото име (myweb) и файла manage.py.

поддиректория със същото име

Важно: Преместете поддиректорията myweb и файла manage.py едно ниво нагоре, в горната директория appdir.

След като проектът е готов е нужна малка конфигурация на примерното Django приложение. За целта се извършва редакция в два файла: passenger_wsgi.py и myweb/settings.py.

Редакция на файл passenger_wsgi.py

Стандартното съдържание на файла passenger_wsgi.py е:

import os
import sys

sys.path.insert(0, os.path.dirname(__file__))

def application(environ, start_response):
start_response('200 OK', [('Content-Type', 'text/plain')])
message = 'It works!\n'
version = 'Python %s\n' % sys.version.split()[0]
response = '\n'.join([message, version])
return [response.encode()]

Нужно е цялото това съдържание да се премахне и на негово място да се постави един ред:

from myweb.wsgi import application

myweb – заменете с името на проекта;

Запишете промените във файла.

Редакция на файл settings.py

Този файл ще се намира в директорията на проекта например appdir/myweb/settings.py. В този файл е нужно да се постави домейна, чрез който ще се зарежда приложението в уеб. Намерете реда:

ALLOWED_HOSTS = []

и попълнете домейна:

ALLOWED_HOSTS = ["d.goodexample.eu"]

d.goodexample.eu – заменете с домейна, от който ще се зарежда проекта;

Запишете промените във файла.

След извършените до тук настройки и редакции, за да се отразят промените в приложението, рестартирайте средата през cPanel » Setup Python App – Restart.

Рестартиране на приложението може да се извърши и през конзолата:

touch /home/goodexmp/appdir/tmp/restart.txt

goodexmp – заменете с потребителя за cPanel; appdir – директорията на проектите (App Directory);

Инсталацията на Django е завършена

Инсталацията на Django е завършена

При достъпване на домейна на приложението през браузъра ще се зареди страницата по подразбиране.

Обновена: 11.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още