1. Начало
  2. Домейни
  3. Домейни .BG
  4. Необходими документи за регистрация на защитен домейн от областта .BG

Необходими документи за регистрация на защитен домейн от областта .BG

В зависимост от основанието за името, което е избрано при заявката за регистрация на домейна се подават следните документи.

1. Име на Регистранта

1.1. Частно лице

Когато Регистрантът е частно лице и за основание ползва личното си име, единствения необходим документ е лична карта.

1.2. Юридическо лице

Когато Регистрантът е юридическо лице и за основание ползва името на фирмата (организацията), служебно се прави справка в онлайн системата на Търговския регистър (Агенция по вписванията) за името на организацията, така че от страна на Регистранта не е необходимо да се предоставя друг документ. Единствено ако фирмата (организацията) не фигурира в онлайн системата на Търговския регистър (Агенция по вписванията) е необходимо да се предостави документ, удостоверяващ, че посочената фирма (организация) е регистрирана със
съответното име.

2. Име на регистрирана марка или географско означение на Регистранта

Необходимо е да се подаде копие на документа, удостоверяващ, че РЕГИСТРАНТЪТ притежава регистрирана
марка или географско означение към момента на подаване на ЗАЯВКАТА. Когато основание за ползване на името е марка, която е в процес на регистрация, домейнът може да се регистрира само от Регистър.БГ. СуперХостинг.БГ няма право да регистрира домейни при подобно основание за ползване на името.

3. Регистрирано име на издание (например, притежаващи ISSN, ISBN)

ISSN (International Standard Serial Number – международен стандартен сериен номер) – уникален осем цифрен номер, използван за идентифициране на електронно или печатно периодично издание.
ISBN (International Standard Book Number – международен стандартен номер на книга) – уникален идентификатор на книги с цел търговско използване.

Необходимо е да се подаде копие от документа за присъждане на ISSN или ISBN.

4. Име на програма или проект на държавната, областните или общинските администрации и институции в страна, членка на ЕС или орган на ЕС.

Необходимо е да се подаде документ, удостоверяващ фактите.

5. Име, придобито от Регистранта, съгласно издадени лицензи, валидни на територията на Република България.

Необходимо е да се подаде копие от съответния лиценз.

6. Име на неперсонифицирано гражданско дружество.

Необходимо е да се подаде копие от договор за дружество /оригинал или нотариално заверено копие/, от който да се виждат представляващите лица и името на дружеството, удостоверение
за ЕИК (БУЛСТАТ), както и доказателство за правото за упражняване на свободна професия, ако такова се изисква от специален закон.

7. Име на медийна програма или предаване.

Необходимо е да се подаде копие от лиценза на медията или удостоверението й за регистрация по чл.125а от Закона за радиото и телевизията, съответно удостоверение от представляващия(ите) медията за това, че предаването със съответното име и продуцент – РЕГИСТРАНТА е включено в програмната схема на медията.

8. Име на културно, спортно, научно или друго събитие.

Необходимо е да се подаде копие от учредителен акт на организационния комитет за събитието, от който да са видни представляващите и името на събитието.

9. Име на коалиция, инициативен комитет или име, използвано от кандидат за участие в кампания за парламентарни, президентски или местни избори.

Необходимо е да се подаде удостоверение от съответната избирателна комисия за регистрация на коалицията или инициативния комитет, от което да са видни и представителите й.

10. Име, разрешено за ползване във връзка с франчайзингов договор.

Необходимо е да се подаде официално заверено копие от договора за франчайзинг и всички допълнителни съглашения към него, от които се удостоверяват правата за ползване на името. Допълнително ежегодно се подава декларация, в която Регистранта декларира, че договора все още е в сила.

По-лесния вариант е фирмата, чието име (марка) ще се ползва за регистрацията да напише на Регистранта официално писмо със следния текст:

––––––––––––––––––––-

Subject: Confirmation of using trademark (company name)………………………………….

We hereby confirm that the company ……………………………………., bulstat ………………………. with registered address ………………………………………………………………………………. IS AUTHORIZED to use the company name ………………………………………. to register a domain name …………………….to its own name and for its own needs.

(„WWW“ и“HTTP//:“не се въвеждат пред името на домейна!)

––––––––––––––––––––-

Писмото трябва да е подписано от управител и по възможност подпечатано. Трябва да се представи в оригинал, или нотариално заверено копие. Чрез това писмо не се налага Регистранта да изпраща ежегодни декларации, че франчайз договора още е в сила, като домейна се регистрира като защитен без допълнителни условия.

11. Наименование на артистична група, регистрирана по чл.83 от Закона за авторското право и сродните му права.

Необходимо е да се подаде удостоверение от Министерство на културата по чл.7 от Наредбата за регистриране на наименованията на артистичните групи.

12. Име на категоризиран туристически обект.

Необходимо е да се подаде удостоверение за категоризация на обекта.

13. Име на строеж.

Необходимо е да се подаде копие от разрешението за строеж.

14. Име на плавателен съд.

Необходимо е да се подаде извлечение от съответния корабен регистър.

Всички копия следва да бъдат заверени за вярност.

Съдържанието на тази статия е копирано от „Общите условия“, публикувани на уеб сайта на Регистър.БГ ООД

Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още