Потребление на ресурси (Resource usage) в cPanel

В менюто Потребление на ресурси в cPanel можете следите потреблението на ресурсите в хостинг акаунта.

От данните и статистиките в това меню можете да видите текущото потребление (Current usage) на ресурси, както и дали е имало изчерпване на ресурсите в минал период (Snapshots).

Някои от показателите, които можете да видите, са брой процеси, дискови операции, скорост на четене и писане, стартирани процеси и други.

Dashboard (табло) 

В Dashboard се показва статус за потреблението на ресурсите. В случай че е имало изчерпване на ресурсите в рамките на последните 24 часа, тук ще се покаже съобщение с повече информация.

Някои от основните причини за изчерпване на ресурсите в акаунта са:

 • Интензивна посещаемост на сайта и достигане на 100% от параметъра за използване на CPU;
 • Множество стартирани процеси (включително IMAP процеси, ако се достига Entry Processes);
 • Интензивни дискови операции (напр. генериране на архиви от скриптове, обработка на изображения или множество текстови файлове);
 • Ресурсоемки операции, например изчислителни, които заемат цялата оперативна памет за хостинг акаунта.

Примерно съобщение за изчерпан ресурс:

You have reached entry processes

You have reached entry processes

Причината за получаване на това съобщение е свързана с изчерпване на броя максимални процеси, които могат да бъдат стартирани в акаунта.

Current usage (моментно потребление)

В секцията Current usage можете да видите детайлна статистика в графики и таблици за  потреблението на системни ресурси и достигането на определените за акаунта параметри.

Секцията е разделена на три части – бърз преглед, графики и детайлен преглед на потреблението.

В първата част можете да видите обобщено представяне на потреблението по параметър. 

Потребление на ресурси.
Потребление на ресурси.

В колона Description са имената на ресурсите, чието потребление се отчита:

 • SPEED Usage – CPU потреблението за акаунта като относителен процент (~%) на ядро. 200% означават две процесорни ядра. 
 • I/O Usage – Скорост при извършване на дискови операции за четене и запис. В зависимост от натоварването на акаунта в текущия момент на проверката, стойността се представя като KB (килобайти) или MB (мегабайти).
 • IOPS – Брой дискови операции, които се извършват за една секунда (I/O Per Second).
 • NPROC (Number of processes) – Броят процеси и техните дъщерни (child) процеси, които се стартират в акаунта.
 • Entry Processes – Брой паралелни процеси, които се стартират в акаунта. Това са само процесите, които се стартират от HTTP заявка (PHP/CGI).
 • Physical Memory Usage – Потребление на оперативна памет от акаунта. То се сумира от размера на различните процеси, които са стартирани в акаунта – PHP скриптове, IMAP процеси и други (напр. отложени задачи).
 • Inodes usage – Брой файлове и директории в акаунта. При достигането на този параметър няма да могат да се записват повече файлове в акаунта. Това е единствената метрика от секцията, за която няма да бъдат отчетени грешки (faults).

Usage – Показва моментното потребление на типа ресурс.

Limit – Показва параметъра за дадения ресурс, според хостинг плана.

Fault – Броят на регистрираните събития, в последния едночасов снапшот, който е направен за акаунта.

Графики

Един от начините за придобиване на бърза представа за текущото и историческото състояние на консумацията на ресурси от акаунта е чрез графиките, които се предоставят в менюто.

Текущи и исторически данни за консумацията на ресурси.
Текущи и исторически данни за консумацията на ресурси.

Графиките представят исторически поглед върху консумацията на всеки един от посочените по-горе ресурси.

Графиката може да се генерира на база периоди от:

 • последните 10 минути;
 • последните 30 минути;
 • последният час;
 • последните 4 часа;
 • днес (обхваща периода от 00:00 часа до текущия момент на проверката);
 • вчера;
 • дефинирана времева рамка (при избор на по-дълъг период е възможно забавяне в изчертаването на графиката).

Почасова разбивка на потреблението (Usage)

Това е много удобна опция, когато искаме да разгледаме в детайли какво е било потреблението на ресурси за акаунта.

Детайли за потреблението по часове.
Детайли за потреблението по часове.

Пояснения:

 • A – Average (усреднена стойност);
 • L – Limit (ограничение на ресурса);
 • F – Faults (грешки, в следствие на изчерпване на ресурса).

Snapshots (копия на логовете)

В случай че акаунтът изпитва изчерпване на ресурсите, системата генерира снимка (snapshot) на моментното състояние – работещите процеси и SQL заявките към базата данни. Снимката се прави непосредствено след регистрирано изчерпване на даден ресурс.

Process list (списък с процеси)

Списък с работещите процеси.
Списък с работещите процеси.

Списък с процесите, които са били активни непосредствено след регистрираното изчерпване на ресурси. 

Database Queries (заявки към базата данни)

Списък със заявките към базата данни.
Списък със заявките към базата данни.

Списък със SQL заявките, които са били активни непосредствено след изчерпване на ресурсите.

Обновена: 22.08.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още