1. Начало
  2. Услуги, поръчки, клиентски профил
  3. Общи условия за осъществяване на автоматични плащания за подновяване на услуги

Общи условия за осъществяване на автоматични плащания за подновяване на услуги

Чл. 1. Доставчикът предоставя на клиентите си функционалност за извършване на автоматични плащания с кредитни и дебитни карти при подновяване на ползваните от тях услуги.

Чл. 2. При поръчка на услуги и избор на метод на плащане с кредитна/дебитна карта, Доставчикът предлага на клиентите възможност за автоматично осъществяване на следващите плащания, извършвани от клиента, чрез използването на въведените от него данни за използваната кредитна/дебитна карта, като цикличността на плащане, контрагентът и платежното средство се задават автоматично, както са зададени в поръчката. Клиентът може по всяко време да деактивира автоматичните плащания чрез съответната функционалност в клиентския си профил.

Чл. 3. Доставчикът няма достъп и не съхранява данни за банкови карти в своята система. Данните за картата се попълват на страница, предоставена от страна на Банката посредник на плащането и единствено Банката съхранява данните за банковата карта, с която е извършено плащането. Банката предоставя на доставчика уникален код (token), който кореспондира с картата, както и типа, датата на валидност и замаскирания номер на картата.

Чл. 4. При извършване на автоматично плащане, Доставчикът подава към Банката уникалния код (token) и сумата на плащането, вследствие на което Банката, извършва трансакция с карта, кореспондираща с този код (token).

Чл. 5. През своя клиентски профил Клиентът може по всяко време да добавя платежна информация чрез въвеждане на данни на банкови карти. За целта към Банката посредник на плащането се прави поръчка на стойност 0.10 лв., която е задължителна за валидирането на картата. Веднага след това се прави и заявка за анулиране на трансакцията. По този начин картата се валидира без реално от нея да се изтегля сума.

Чл. 6. През своя клиентски профил Клиентът може по всяко време да изключва автоматичното подновяване за услугите, за които е активно, както и да изтрива/променя въведената платежна информация.

Чл. 7. (1) При избрано автоматично плащане, Клиентът може да избира цикличност на плащането (период, за който да бъде подновявана всяка услуга) през своя клиентски профил, както и платежно средство, ако има повече от една банкова карта и контрагент за плащането – лицето, на което ще бъде издадена фактурата.

(2) В случай че клиентът е избрал определено платежно средство за автоматично плащане на услуга, същото платежно средство ще бъде предложено по подразбиране за извършване на всички последващи плащания със същия клиентски профил. Клиентът може по всяко време да избера и друго платежно средство за заплащане на услугите.

Чл. 8. (1) Преди да бъде извършено автоматично плащане за изтичащи услуги, Доставчикът задължително уведомява Клиента по имейл. В имейла се съдържа информация за изтичащите услуги, сумата за плащане и датата, на която ще бъде извършено плащането.

Уведомлението се изпраща 15 дни преди изтичането на услугата. Плащането се реализира 7 работни дни след изпращането на уведомлението.

(2) За услугите, за които има активирано автоматично плащане, Доставчикът не изпраща на клиента напомняния за изтичането на услугите освен уведомлението за предстоящо плащане, описано в предходната точка.

Чл. 9. Доставчикът изпраща на Клиента напомняне за изтичане на валидността на банкова карта, която е избрана като метод за автоматично плащане за една или повече услуги в неговия клиентски профил. Когато определената датата за плащане е след датата на изтичане на картата, клиентът има задължението да промени данните на картата, като въведе нова дата на изтичане в случаите, когато е издадена нова банкова карта със запазване на номера или да въведе нова карта, както е описано в Чл. 5.

Чл. 10. При извършено автоматично плащане за услуга Клиентът има право да откаже плащането в срок до 10 работни дни от датата на плащането. Доставчикът е длъжен да върне заплатената на клиента сума освен в случаите, описани в Общите условия на доставчика:
https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php – Чл. 5. (5), (6) и 7

Освен описаните случаи на невъзможност за пълно или частично възстановяване на сумата, по своя преценка Доставчикът може да удържи допълнителна такса за късен отказ от услуга в размер на 30.00 лв. с вкл. ДДС, когато клиентът се откаже от подновяване на услуга, за която вече е извършено автоматично плащане.

Чл. 11. Обработката на автоматичните плащания не се различава от тази при останалите плащания. На определената дата за плащане в системата на Доставчика се реализира автоматична поръчка, която включва изтичащите услуги, прави се трансакция през Банката посредник на плащането, след което поръчката се активира, услугите се подновяват и на клиента се изпраща потвърдителен мейл за успешно плащане, както и необходимите финансови документи, издадени за направеното плащане.

Чл. 12. При неуспешен опит за автоматично плащане, Доставчикът уведомява Клиента, като при налична информация от страна на Банката съобщава на Клиента и причината за отказа. След отстраняване на причината за неуспешното плащане, Доставчикът периодично прави нови опити за осъществяване на плащане и подновяване на услугата.

Чл. 13. Доставчикът не носи отговорност за услуги, които не са били подновени вследствие на неуспешни опити за автоматично плащане, които може да се дължат на изтекла карта, недостатъчна наличност по сметката, блокирана карта и др.

Чл. 14. Доставчикът прави опити за автоматични плащания най-късно до 2 дни преди изтичането на срока, за който е заплатена услугата. Ако в този срок не бъде реализирано успешно плащане на основния имейл, на клиента се изпраща информация за неуспешно подновяване на услугите с прикачена проформа фактура. Чрез това на Клиента се дава възможност за подновяването на услугата да бъде заплатено по някои от останалите начини на плащане, предлагани от Доставчика.

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още