Създаване на MySQL таблици чрез PHP скрипт

В тази статия ще създадем таблица в MySQL база данни през PHP скрипт, като използваме разширенията MySQLi (Procedural и Object-oriented) и PDO Object-oriented.

Таблиците в MySQL база данни имат свое уникално име и се състоят от редове и колони.

Изразът (командата) CREATE TABLE се използва за създаване на таблица в MySQL.

Ще създадем таблица с име newsletter, с пет колони: id, firstname, lastname, email и regdate:

CREATE TABLE newsletter (
id INT(4) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
firstname VARCHAR(24) NOT NULL,
lastname VARCHAR(24) NOT NULL,
email VARCHAR(64),
regdate TIMESTAMP
)

Какво означават термините след имената на колоните в горната таблица?

Типът данни посочва какъв тип данни може да съдържа графата. След типа данни можете да посочите други незадължителни атрибути за всяка колона:

 • NOT NULL – всеки ред трябва да съдържа стойност за тази колона, нулевите стойности не са позволени;
 • VALUE DEFAULT – задайте стойност по подразбиране, която се добавя автоматично, когато не бъде подадена друга стойност;
 • UNSIGNED – използва се за типове номера, ограничава съхраняваните данни до положителни числа и нула;
 • AUTO INCREMENT – MySQL автоматично увеличава стойността на полето с 1 всеки път, когато се добавя нов запис;
 • ПЪРВИЧЕН КЛЮЧ – използва се за уникално идентифициране на редовете в таблицата. Колоната с настройка на PRIMARY KEY често е идентификационен номер и много често се използва с AUTO_INCREMENT. Всяка таблица трябва да има колона с първичен ключ (в този случай колона id). Стойността му трябва да бъде уникална за всеки запис в таблицата.

Следващите примери показват как да създадете MySQL таблицата в PHP скрипт.

Създаване на MySQL таблица с MySQLi Object-oriented разширение

<?php
include 'dbvar.php';
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
  die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
} 
// sql to create table
$sql = "CREATE TABLE newsletterMysqliOBJ (
id INT(4) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
firstname VARCHAR(24) NOT NULL,
lastname VARCHAR(24) NOT NULL,
email VARCHAR(64),
regdate TIMESTAMP
)";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Table newsletterMysqliOBJ created successfully";
} else {
  echo "Error creating table: " . $conn->error;
}
$conn->close();
?>

Създаване на MySQL таблица с MySQLi Procedural разширение

<?php
include 'dbvar.php';
// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $database);
// Check connection
if (!$conn) {
  die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
// sql to create table
$sql = "CREATE TABLE newsletterProcedural (
id INT(4) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
firstname VARCHAR(24) NOT NULL,
lastname VARCHAR(24) NOT NULL,
email VARCHAR(64),
regdate TIMESTAMP
)";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Table newsletterProcedural created successfully";
} else {
  echo "Error creating table: " . mysqli_error($conn);
}
mysqli_close($conn);
?>

Създаване на MySQL таблица с PDO разширение

<?php
include 'dbvar.php';
try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$database", $username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

  // sql to create table
  $sql = "CREATE TABLE newsletterPDO (
  id INT(4) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  firstname VARCHAR(24) NOT NULL,
  lastname VARCHAR(24) NOT NULL,
  email VARCHAR(64),
  regdate TIMESTAMP
  )";
  // use exec() because no results are returned
  $conn->exec($sql);
  echo "Table newsletterPDO created successfully";
  }
catch(PDOException $e)
  {
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
  }
$conn = null;
?>

Включваме PHP функцията include()

Тъй като и в трите примера използваме една и съща база данни и в трите скриптови блока въвеждаме една и съща информация с данните за логване:

<?php
$servername = "localhost";
$username = "cpaneluser_connphpu";
$password = "OK5eetXgOeoB";
$database = "cpaneluser_connphpd";
?>

Тези четири реда код може да се добавят в един .php файл с произволно име – dbvar.php и чрез функцията include() да бъдат достъпни за кода в mysql-table.php файла:

include 'dbvar.php';

Освен това ако сменим паролата на базата данни ще трябва да направим промяна само на едно място – dbvar.php, а не в три различни PHP блока, макар и в един файл.

Тест на кода от примерите

Тестваме създаването на таблицата по трите MySQL метода по същия начин както в статията за свързване с база дании – добавяме трите блока от примерите в един файл mysql-table.php и го зареждаме в браузър:

Потвърждение на успешно създаване на таблици в браузър

Нека отворим phpMyAdmin и да погледнем как изглеждат нашите таблици:

Създадените таблици

В статията Вмъкване на множество записи в MySQL чрез PHP скрипт ще Ви покажем как се записва информация в базата данни през PHP скрипт тъй като в момента колоните на нашите таблици са празни.

Обновена: 10.09.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още