https://help.superhosting.bg/git.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Настройки за ползване на Git клиент в хостинг акаунта

Контролен панел cPanel
Git, git client, git Repository, гит клиент, гит хранилище

Git e една от най-известните и използвани децентрализирани системи за контрол на версиите на файловете. С Git много потребители могат да работят едновременно по един и същ файл, без това да доведе до бъркотия и хаос в съдържанието на файла.

При всички хостинг плановете се поддържа Git клиент в хостинг акаунта.

Бележка: SSH достъп се предоставя при хостинг планове СуперПро и СуперХостинг.

При споделен хостинг не се поддържа Git Repository. За Repository може да се ползва github.com, bitbucket.org, gitlab.com и други.

1. Генериране на SSH ключ (публичен и частен)

Генерирането на ключа се извършва като се логнете в хостинг акаунта през SSH и изпълните следната команда:

ssh-keygen -t rsa -C {имейл акаунт}

cpaneluser@mydomain.com [~]# ssh-keygen -t rsa -C "my@mail.com"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/cpaneluser/.ssh/id_rsa): #натискате Enter
Enter passphrase (empty for no passphrase): #въвеждате парола и натискате Enter
Enter same passphrase again: #въвеждате отново паролата и натискате Enter

Ще видите следното съобщение:

Your identification has been saved in /home/cpaneluser/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/cpaneluser/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is: 20:09:75:52:4b:08:01:a8:e2:5e:z6:34:86:42:56:06 my@mail.com
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|oE=+oo+          |
|. +.= .          |
|. o o o          |
|oo . .           |
|* . S            |
|o= o             |
|= +              |
| o               |
|                 |
+-----------------+

Бележка: my@mail.com - имейл адреса, с който е извършена регистрацията в github, bitbucket или gitlab.

Публичният ключ, който трябва да добавите в github/bitbucket/gitlab ще се намира във файла: /home/cpaneluser/.ssh/id_rsa.pub

След генерирането, ще намерите ключа в тази директория на хостинг акаунта: home/cpaneluser/.ssh

2. Добавяне на публичния ключ в акаунта в github / bitbucket / gitlab

От генерираната двойка ключове, качете публичния ключ в акаунта ви в github/bitbucket/gitlab. Частният ключ е нужно да остане в хостинг акаунта.

В настройките на акаунта в github, избирате SSH Keys » Add SSH key, поставяте публичния ключ и избирате Add key.

Github добавяне на SSH ключ

Github добавяне на SSH ключ

Bitbucket добавяне на SSH ключ

Bitbucket добавяне на SSH ключ

GitLab добавяне на SSH ключ

GitLab добавяне на SSH ключ

4. Директория /home/cpaneluser/.ssh

В случай че тази директория (/home/cpaneluser/.ssh) е с други права, задайте й 0700.

5. Файл .ssh/config с права 0600

В директория /home/cpaneluser/.ssh създайте файл с име config (променете правата му на 0600) и поставете в него следните редове:

за github:

Host github.com
User my@mail.com
Hostname ssh.github.com
Port 443

за bitbucket:

Host bitbucket.org
User my@mail.com
Hostname altssh.bitbucket.org
Port 443

за gitlab:

Host gitlab.com
Hostname altssh.gitlab.com
User email@forgitlab.com
Port 443
RSAAuthentication yes
IdentityFile ~/.ssh/gitlab-private-key

Ако посочените по-горе редове не съществуват, то има голяма вероятност при опит да се свържете с отдалеченото репозитори да получите съобщение за грешка:

cpaneluser@mydomain.com [~]# git clone git@github.com:myproject/shost.git
ssh: connect to host github.com port 22: Connection refused
fatal: The remote end hung up unexpectedly

След успешно изпълнение на посочените стъпки, можете да ползвате Git клиент в хостинг акаунта.

В Блога: ⇒ Първи стъпки в Git

500px270px
SuperHosting.BG
Уведоми ме при
Гошо
Гост
Гошо

ами за GitLab .???

All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg