HTML (HyperText Markup Language)

HTML5 лого

HTML е съкращение от HyperText Markup Language (буквално "хипертекстов език за маркиране"). Създаден е в края на 80-те години от англичанина Тим Бърнърс-Лий, който се опитва да намери нов метод (World Wide Web) за обмяна на информация с колегите си - учени от Европейската Лаборатория по Физика на Елементарните Частици в Женева. Същността на неговия метод е създаване на текстови документи, обвързани помежду си с хипервръзки, които да могат да се прехвърлят чрез мрежата до отдалечен потребител. Така се появява необходимостта от специален език за създаване на този вид документи

В HTML се използват елементи (маркери), които уеб браузърът чете, за да подреди и покаже уеб страницата на екрана на потребителя.

Основните елементи на HTML документа са:

<!DOCTYPE html>
<html>>
  <head>
   <title>Заглавие</title>
  </head>
 <body>
   Съдържание на документа.
   хипервръзка (hyperlink): <a class="helplinkext" href="http://www.superhosting.bg">СуперХостинг.БГ</a>
   изображение: <img src="/images/image.png" width="64" height="64" />
 </body>
</html>

Как би изглеждала уеб страницата с посочения код можете да тествате на сайта www.w3schools.com/html
С този онлайн HTML редактор можете да редактирате HTML и да кликнете върху бутона "Try it Yourself ", за да видите резултата.

Спецификациите и правилата в HTML се контролират от консорциума World Wide Web Consortium (W3C). Това е организация по стандартизация и установяване на различни стандарти за World Wide Web (Уеб).

XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)

XHTML е част от XML фамилията маркиращи езици, който наследява HTML езика.

Между HTML и XHTML съществуват няколко различия:

1. В HTML няма значение дали таговете (командите на езика) се изписват с големи или малки букви. В XHTML има изискване таговете да се изписват с малки букви. Например командата за нов ред e BR, като буквите са затворени в ъглови скоби (както всички команди на езика). В HTML командата може да се изпише така: <BR>. В XHTML е задължително буквите да са малки: <br>.

2. HTML не изисква затварянето на стойностите на командните атрибути в кавички. В XHTML съществува изискване за поставяне на двойни кавички. Например атрибута за ширина на таблица, който е width, ако предположим, че трябва да е със стойност 150 пиксела, може да се изпише в HTML така: width=150. В XHTML стойността на атрибута задължително трябва да е в кавички, т.е. да изглежда така: width="150".

3. Почти всички тагове в HTML се въвеждат по двойки – начален и краен таг. Съществуват и няколко команди, които нямат краен (затварящ) таг. В XHTML е задължително всички команди да имат затварящи тагове. Ако командата е без затварящ таг, тогава в отварящия таг се изписва и наклонената на дясно черта за затваряне на тага, като тази черта трябва да е на една стъпка разстояние от края на текста на командата. Например командата за нов ред <br> няма затварящ таг, затова в XHTML нейния вид трябва да е такъв: <br />.

4. На почти всички атрибути в HTML се задава някаква стойност. Съществуват и атрибути, които нямат стойност. В XHTML е задължително на всички атрибути да се задава стойност. Щом един атрибут няма стойност в HTML, тогава в XHTML като стойност се задава самото име на атрибута. Например атрибута за премахване сянката на линия е noshade и той няма стойност, затова в XHTML трябва да се изпише така: noshade="noshade".

Елементи, които не се поддържат от XHTML 1.0 Strict DTD

1. Всички атрибути на тага <body>: bgcolor, background, text, link, vlink, alink, topmargin, leftmargin, rightmargin, bottommargin.

2. Всички атрибути на тага <hr>: width, align, size, color, noshade.

3. Тага <font>.

4. Елемента за подчертаване на текст <u> </u>.

5. Елемента за зачертаване на текст <strike> </strike>.

6. Елемента за зачертаване на текст <s> </s>.

7. Елемент, който показва html кода в браузърра <xmp> </xmp>.

8. Елемент за центриране на текста <center> </center>.

9. Атрибута align на тага <div>.

10. Атрибутите align и bgcolor на тага <table>.

11. Атрибута bgcolor на тага <tr>.

12. Атрибутите bgcolor, height и width на тага <td>.

13. Атрибутите type и start на тага <ol>.

14. Атрибутите align, border, hspace и vspace на тага <img>.

Предвижда се в бъдещите версии на XHTML атрибутът name на тага <a> (при създаване на "котва" за хипервръзка в същата страница) да бъде заменен от атрибута id.

Обновена: 14.03.2008

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още