https://help.superhosting.bg/html-hypertext-markup-language.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

HTML (HyperText Markup Language)

Хостинг терминология
HTML, Hypertext Markup Language, HTML страница, HTML сайт, HTML код, HTML хипертекст, HTML език за маркиране на хипертекст

HTML5 лого

HTML е съкращение от HyperText Markup Language (буквално "хипертекстов език за маркиране"). Създаден е в края на 80-те години от англичанина Тим Бърнърс-Лий, който се опитва да намери нов метод (World Wide Web) за обмяна на информация с колегите си - учени от Европейската Лаборатория по Физика на Елементарните Частици в Женева. Същността на неговия метод е създаване на текстови документи, обвързани помежду си с хипервръзки, които да могат да се прехвърлят чрез мрежата до отдалечен потребител. Така се появява необходимостта от специален език за създаване на този вид документи

В HTML се използват елементи (маркери), които уеб браузърът чете, за да подреди и покаже уеб страницата на екрана на потребителя.

Основните елементи на HTML документа са:

<!DOCTYPE html>
<html>>
  <head>
   <title>Заглавие</title>
  </head>
 <body>
   Съдържание на документа.
   хипервръзка (hyperlink): <a class="helplinkext" href="http://www.superhosting.bg">СуперХостинг.БГ</a>
   изображение: <img src="/images/image.png" width="64" height="64" />
 </body>
</html>

Как би изглеждала уеб страницата с посочения код можете да тествате на сайта www.w3schools.com/html
С този онлайн HTML редактор можете да редактирате HTML и да кликнете върху бутона "Try it Yourself ", за да видите резултата.

Спецификациите и правилата в HTML се контролират от консорциума World Wide Web Consortium (W3C). Това е организация по стандартизация и установяване на различни стандарти за World Wide Web (Уеб).

XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)

XHTML е част от XML фамилията маркиращи езици, който наследява HTML езика.

Между HTML и XHTML съществуват няколко различия:

1. В HTML няма значение дали таговете (командите на езика) се изписват с големи или малки букви. В XHTML има изискване таговете да се изписват с малки букви. Например командата за нов ред e BR, като буквите са затворени в ъглови скоби (както всички команди на езика). В HTML командата може да се изпише така: <BR>. В XHTML е задължително буквите да са малки: <br>.

2. HTML не изисква затварянето на стойностите на командните атрибути в кавички. В XHTML съществува изискване за поставяне на двойни кавички. Например атрибута за ширина на таблица, който е width, ако предположим, че трябва да е със стойност 150 пиксела, може да се изпише в HTML така: width=150. В XHTML стойността на атрибута задължително трябва да е в кавички, т.е. да изглежда така: width="150".

3. Почти всички тагове в HTML се въвеждат по двойки – начален и краен таг. Съществуват и няколко команди, които нямат краен (затварящ) таг. В XHTML е задължително всички команди да имат затварящи тагове. Ако командата е без затварящ таг, тогава в отварящия таг се изписва и наклонената на дясно черта за затваряне на тага, като тази черта трябва да е на една стъпка разстояние от края на текста на командата. Например командата за нов ред <br> няма затварящ таг, затова в XHTML нейния вид трябва да е такъв: <br />.

4. На почти всички атрибути в HTML се задава някаква стойност. Съществуват и атрибути, които нямат стойност. В XHTML е задължително на всички атрибути да се задава стойност. Щом един атрибут няма стойност в HTML, тогава в XHTML като стойност се задава самото име на атрибута. Например атрибута за премахване сянката на линия е noshade и той няма стойност, затова в XHTML трябва да се изпише така: noshade="noshade".

Елементи, които не се поддържат от XHTML 1.0 Strict DTD

1. Всички атрибути на тага <body>: bgcolor, background, text, link, vlink, alink, topmargin, leftmargin, rightmargin, bottommargin.

2. Всички атрибути на тага <hr>: width, align, size, color, noshade.

3. Тага <font>.

4. Елемента за подчертаване на текст <u> </u>.

5. Елемента за зачертаване на текст <strike> </strike>.

6. Елемента за зачертаване на текст <s> </s>.

7. Елемент, който показва html кода в браузърра <xmp> </xmp>.

8. Елемент за центриране на текста <center> </center>.

9. Атрибута align на тага <div>.

10. Атрибутите align и bgcolor на тага <table>.

11. Атрибута bgcolor на тага <tr>.

12. Атрибутите bgcolor, height и width на тага <td>.

13. Атрибутите type и start на тага <ol>.

14. Атрибутите align, border, hspace и vspace на тага <img>.

Предвижда се в бъдещите версии на XHTML атрибутът name на тага <a> (при създаване на "котва" за хипервръзка в същата страница) да бъде заменен от атрибута id.

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg