HTTP статус кодове (status codes)

В HTTP протокола са описани HTTP статус кодове, които уеб сървърът изпраща в отговор на заявките от уеб браузъра.

Има няколко типа статус кодове, като само последните два типа означават съобщение за грешка. Подредени според уеб спецификацията, те изглеждат така:

  • 1хх : Информационни
  • 2хх : Успешни
  • 3хх : Пренасочване
  • 4хх : Грешка при Клиента
  • 5хх : Грешка при Сървъра
100 Continue

Този статус код не означава грешка, а потвърждение, че всичко е "ОК".

200 OK

Когато уеб сървърът има отговор за дадена заявка на уеб браузъра, той показва това със статус код 200 OK.

201 Created

Означава, че на сървъра успешно е създаден нов ресурс.

202 Accepted

Заявката е приета, но изпълнението не е завършено, действието ще продължи асинхронно.

204 No Content

Заявката е изпълнена успешно, но заявеният ресурс е празен (няма съдържание, има нулева дължина).

206 Partial Content

Заявката е прекъсната преди да бъде завършена напълно – съобщението се дава от някои програми, обикновено когато потребителят се е уморил да чака отварянето на даден файл и преминава към следващия.

300 Multiple Choices

Заявката е неясна и е нужно уточняване кой точно от множеството ресурси е заявен.

301 Moved Permanently и 302 Found

301 кодът показва, че пренасочването е постоянно и за в бъдеще клиентът трябва да ползва само новия уеб адрес. 302 кодът указва на уеб клиентите, че новият адрес на ресурса е временен, тоест за в бъдеще да използват стария уеб адрес.

304 Not Modified

Съобщението показва, че клиентското копие на търсената информация е актуално и затова няма нужда ресурсът да бъде изтеглян от сървъра наново.

400 Bad Request

Поради лош синтаксис заявката не може да бъде разбрана от сървъра. Клиентът трябва да повтори заявката само след модифицирането й.

401 Unauthorized

За достъп до ресурсите се изисква идентификация. Съобщението означава, че нямате разрешение за достъп до заявената информация. Обърнете се към сървърния администратор, ако смятате, че достъпа ви до ресурсите трябва да е разрешен.

403 Forbidden

Забранен достъп. Сървърът разбира заявката, но отказва да я изпълни. Някои от възможните причини за това съобщение са: опит за достъп до директория (папка), която няма индексна страница, например index.html; опит за достъп до защитени с парола ресурси, при въвеждане на грешна парола; опит за достъп до обезопасена чрез Secure Sockets Layer (SSL) страница; забранен достъп през вашия IP адрес и др.

404 Not Found

Сървърът не може да намери търсения ресурс. Възможна причина за това е сгрешен URL адрес или че ресурсът не съществува. Ако грешката се повтаря е препоръчително да се обърнете към администратора на сайта.

405 Method Not Allowed

Не е разрешен метода, чрез който е извършена заявката за достъп до ресурса.

406 Not Acceptable

Неприемлива заявка.

407 Proxy Authentication Required

Нужно е да се идентифицирате през прокси сървър, за да получите заявения ресурс.

408 Request Time-Out

Time-out за заявката.

409 Conflict

Съществува вътрешно противоречие, поради което не може да се получи достъп до заявения ресурс.

410 Gone

Заявеният ресурс не е наличен на сървъра и няма препратка към евентуално негово ново местоположение.

413 Request Entity Too Large

Заявката е твърде дълга.

414 Request-URL Too Large

URL на заявката е твърде дълго.

415 Unsupported Media Type

Сървърът не поддържа типа на заявения ресурс.

500 Server Error

Сървъра е неспособен да изпълни заявката поради вътрешна сървърна грешка. Трябва да опитате по-късно или да се обърнете към сървърния администратор.

501 Not Implemented

Заявката изисква функция, която не е инсталирана на сървъра.

502 Bad Gateway

Работейки като gateway или прокси, сървърът получава невалиден отговор от сървъра-източник, който трябва да изпълни заявката.

503 Out of Resources

Заявката временно не може да бъде изпълнена, най-вероятно поради изчерпани ресурси.

504 Gateway Time-Out

Невъзможна връзката с първоизточника (отсрещния сървър). Заявеният ресурс не е достъпен, вероятно поради лоша връзка или проблеми, свързани с уеб страницата.

505 HTTP Version not supported

Заявката използва неподдържана версия на HTTP.

Обновена: 29.05.2018

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още